You are currently viewing Wszystkie powody, dla których warto być w spółdzielni energetycznej

Wszystkie powody, dla których warto być w spółdzielni energetycznej

Od początku istnienia Spółdzielni, mówimy o wszystkich argumentach za tym, żeby zostać jej członkiem.

Są to:

Brak opłat zmiennych za usługę dystrybucyjną dot. wytworzonej i zużytej w ramach spółdzielni energii: 

  • Sprzedawca z którym zawarto umowę zakupu energii elektrycznej dokonuje ze spółdzielnią energetyczną rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez spółdzielnię energetyczną i jej członków. 
  • Od ilości energii elektrycznej rozliczonej w powyższy sposób, spółdzielnia energetyczna nie uiszcza:  na rzecz sprzedawcy, opłat z tytułu jej rozliczenia; 
  • opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości pobranej energii elektrycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców spółdzielni energetycznej. W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej:

nie nalicza się i nie pobiera: 

  • opłaty OZE, 
  • opłaty mocowej,
  • opłaty kogeneracyjnej, 
  • podatku akcyzowego

– pod warunkiem że łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie przekracza 1 MW; 

 

Dodaj komentarz