You are currently viewing Diagnoza rozwoju spółdzielczości energetycznej w Polsce – studium przypadku spółdzielni energii odnawialnej na Górnym Śląsku

Diagnoza rozwoju spółdzielczości energetycznej w Polsce – studium przypadku spółdzielni energii odnawialnej na Górnym Śląsku

Streszczenie:

Odnawialne źródła energii (OZE) oferują kluczowy ze społecznego punktu widzenia potencjał transformacyjny ze względu na swoją modułowość i zdolność do wytwarzania energii na poziomie poziomie lokalnym, umożliwiając rozwój oddolnych inicjatyw demokratycznych i partycypacyjnych. Celem artykułu jest podzielenie się spostrzeżeniami na temat procesów powstawania spółdzielni OZE w Polsce. Jedną z pierwszych spółdzielni, które powstały na Górnym Śląsku w Polsce, była Spółdzielnia Energetyczna (EC) „Nasza Energia”. W niniejszym opracowaniu przedstawiono dogłębną analizę empiryczną działania lokalnej spółdzielni produkującej energię odnawialną. W badaniu wykorzystano metodologię studium przypadku, w tym analizę SWOT, aby opisać przedmiot badań i zidentyfikować jego mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Kluczowe ustalenia wskazują, że członkowie korzystają ze stabilnych cen energii i pełnego odzysku wyprodukowanej energii, a spółdzielnia przoduje w praktykach podziału energii, które minimalizują koszty poprzez bezpośrednie transakcje z lokalną gminą. Cele strategiczne KE skupiają się na poszerzaniu członkostwa, zwiększaniu liczby instalacji fotowoltaicznych, wdrażaniu bilansowania energetycznego, zwalczaniu ubóstwa energetycznego i ograniczaniu emisji. Uznaje się wyzwania takie jak ograniczenia finansowe i brak monitorowania dystrybucji energii w czasie rzeczywistym, a innowacje w zakresie ograniczania śladu węglowego i zaangażowanie zainteresowanych stron podkreśla się jako podejścia wybiegające w przyszłość. Badanie podkreśla rolę spółdzielni jako modelu inicjatyw kierowanych przez społeczność na rzecz zrównoważonej energii. W badaniu uznano jednak ograniczenia wynikające z małej wielkości próby, co sugeruje potrzebę przeprowadzenia szerszych badań w celu zrozumienia wpływu energii opartej na współpracy na dekarbonizację. Zaproponowano przyszłe kierunki badań, koncentrując się na długoterminowej stabilności i skutkach społeczno-gospodarczych spółdzielni energetycznych. Niniejsze badanie wnosi wkład w dyskurs naukowy na temat spółdzielni zajmujących się energią odnawialną, oferując wgląd w ich potencjał w zakresie wypełniania luki między producentami energii a konsumentami oraz wspierania zrównoważonego rozwoju społeczności. Główną nowością tego artykułu jest szczegółowe zbadanie konkretnej spółdzielni produkującej energię odnawialną, obejmujące analizę SWOT, perspektywy interesariuszy, oceny ilościowe i podejście przyszłościowe. Ta wieloaspektowa analiza stanowi wkład w istniejącą literaturę na temat inicjatyw w zakresie energii odnawialnej, zapewniając cenne źródło informacji dla badaczy, decydentów i praktyków w tej dziedzinie …

Cały tekst przetłumaczonego artykułu można przeczytać pod linkiem: artykuł

Wersja oryginalna anglojezyczna dostępna jest pod adresem: oryginal

Dodaj komentarz