Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest „Spółdzielnia Energetyczna – NASZA ENERGIA” , ul. Wodzisławska 146, 44-325 Mszana, adres e-mail: biuro@nasza-energia.eu
  2. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mailowy: biuro@nasza-energia.eu
  3. Celem zbierania danych jest realizacja praw i obowiązków związanych z działaniem spółdzielni.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.